Pravidla pálení biologického odpadu

03.04.2012 11:17

Pravidla pálení biologického odpadu

Hasiči


Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů a pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá pravidla a omezení.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na našich webových stránkách v horní pravé části nazvané „pálení klestí". Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:

datum a místo pálení
osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
dobu po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:

Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby, hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) i lesního porostu a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.)
Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit a prolít vodou. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Příjezdové cesty vedoucí k místům pálení musí být průjezdné pro vozy hasičů.

Autor: HZS LK ( www.hzslk.cz )